Соціально-психологічна підтримка

Пріоритетні напрями соціальної підтримки здобувачів освіти

Соціальна допомога і підтримка здобувачів фахової передвищої освіти є одним з найбільш пріоритетних напрямків соціальної роботи, що проводиться в Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» (далі – Коледж), який забезпечує сприяння у вирішенні соціальних проблем з метою створення оптимальних умов для навчання і відпочинку.

Основні напрямки і види соціальної підтримки в Коледжі:

 • дотримання законодавства України щодо здобувачів фахової передвищої освіти;

 • соціально-психологічна підтримка;

 • забезпечення здобувачів фахової передвищої освіти соціальними, академічними та стипендіями Кременчуцької міської ради ;

 • підтримка професійного і творчого росту здобувачів фахової передвищої освіти;

 • надання матеріальної і моральної допомоги здобувачам фахової передвищої освіти Коледжу;

 • забезпечення необхідних умов навчання і відпочинку;

 • охорона здоров’я.

Відповідно до чинного законодавства право на безоплатне проживання у гуртожитку мають:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

 • діти учасників бойових дій;

 • учасники бойових дій;

 • діти осіб з інвалідністю внаслідок війни;

 • особи з інвалідністю внаслідок війни.

Право на пільгове (оплата 50%) проживання у гуртожитку мають студенти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

В рамках соціальної підтримки здобувачі освіти Коледжу можуть скористатися іншими видами допомоги відповідно до чинного законодавства.

Пріоритетні напрями психологічної підтримки здобувачів освіти

Коледж здійснює соціально-психологічну підтримку здобувачів освіти керуючись Конституцією України, Законами України «Про освіту» та «Про фахову передвищу освіту», постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, а також «Положенням про психологічну службу в системі освіти України (наказ Міністерства освіти і науки від 22 травня 2018 року № 509), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за №885/32337) з урахуванням специфіки та роботи нашого навчального закладу; листом МОН від 24.07.2019 №1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України», Листом МОН від 02.08.2022 №1/8794-22 «Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році».

Головною метою соціально-психологічної підтримки здобувачів освіти Коледжу є виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку гармонійної, морально досконалої та інноваційної особистості.

Основними видами діяльності соціально-психологічної підтримки здобувачів освіти є:

 1. Діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні.

 2. Профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі.

 3. Корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки.

 4. Навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості.

 5. Консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу.

 6. Зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління.

 7. Просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

Алгоритм соціально-психологічної підтримки полягає в плануванні та реалізації поставлених задач, які спрямовані на:

 • підвищення психологічної культури усіх учасників освітнього процесу;

 • формування ціннісного ставлення здобувачів освіти до майбутньої професійної діяльності;

 • створення умов для формування соціально-позитивних ціннісних орієнтацій здобувачів освіти, підвищення соціального статусу, готовності до життєвої самореалізації;

 • створення обстановки психологічного комфорту і безпеки особистості здобувачів освіти;

 • формування психологічної культури здобувачів освіти, викладачів, батьків (осіб, котрі їх замінюють);

 • гармонізація соціальної сфери закладу освіти та здійснення превентивних заходів щодо профілактики виникнення соціальної дезадаптації;

 • психологічне забезпечення та підвищення ефективності освітнього процесу;

 • успішна адаптація першокурсників до нових умов навчання в Коледжі;

 • підтримка, регулювання і формування здорового психологічного клімату в студентському та педагогічному колективах;

 • психологічна просвіта всіх учасників освітнього процесу.