Порядок супроводу осіб з особливими освітніми потребами

ПОРЯДОК СУПРОВОДУ (НАДАННЯ ДОПОМОГИ ) ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО»

Цей порядок визначає супровід (надання допомоги)  осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення під час перебування на території ВСП «ФК КрНУ» (навчальний корпус, гуртожиток), які розташовані за адресою: вул. Чумацький шлях, 7. 

Коледж надає освітні послуги здобувачам освіти з особливими освітніми потребами на рівній основі з іншими здобувачами освіти, без дискримінації, незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального та майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров'я, ставлення до релігії, а також від інших обставин, із застосуванням особистісноорієнтованих методів навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності усіх здобувачів освіти з особливими потребами, рекомендацій індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності) та/або висновку про комплексну психологопедагогічну оцінку розвитку здобувача освіти з особливими освітніми потребами (за наявності), виданого інклюзивно-ресурсним центром.

ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Формування умов для здобуття здобувачами якісної освіти в коледжі реалізується через:

Для комфортного навчання в коледжі здобувачі освіти мають право використовувати індивідуальні технічні засоби, зокрема, слухові апарати, ноутбуки, тощо.

Для забезпечення освітнього процесу здобувачів може використовуватись платформа Google Workspace for Education, що містить комплекс навчальних матеріалів за освітніми компонентами освітніх програм.

Для здобувачів освіти із проблемами пересування (з вадами опорнорухового апарату, зору, ДЦП та ін.), освітній процес організовується у навчальних приміщеннях з безбар'єрним доступом.

Спорудження пандусів, встановлення спеціальних поручнів уздовж сходинок, забезпечення належної ширини дверей, проходів між партами, створення належних санітарних умов та обладнання санітарних вузлів, тощо.

Для організації самостійної роботи здобувачів освіти  надається доступ до електронних копій навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін.

ОРГАНІЗАЦІЯ СУПРОВОДУ ЗДОБУВАЧІВ

Складові системи супроводу вступають у дію поступово і можуть діяти одночасно, доповнюючи одна одну.

Супровід розпочинається з моменту звернення здобувачів освіти до коледжу.

Технічний супровід - полягає у забезпеченні здобувачів адаптивними технічними засобами та спеціальними технологіями навчання. Технічний супровід має компенсувати функціональні обмеження здобувачів освіти і забезпечувати їм доступ до якісної освіти.

Педагогічний супровід полягає у оптимізації викладання навчального матеріалу здобувачів освіти у максимально сприйнятливій для них формі, впровадження сучасних педагогічних технологій навчання, забезпечення навчально-методичними матеріалами. На всіх етапах педагогічного супроводу передбачається індивідуальний супровід здобувачів освіти з метою допомоги у розв'язанні індивідуальних проблем опанування освітніх компонентів. Такий вид супроводу здійснюють відділеннями, які забезпечують викладання відповідних освітніх компонентів. Для здобувачів освіти із сенсорними вадами навчальні матеріали переводяться в альтернативний формат, зручний для сприйняття.

Психологічний супровід полягає у з'ясуванні психологічних особливостей здобувачів освіти, зміцненні та збереженні їхнього психологічного здоров'я, надання їм необхідної допомоги з адаптації до інтегрованого освітнього середовища, сприянні особистісному розвитку, та передбачає: - надання психологічної допомоги Здобувачам під час їх адаптації до умов провадження освітнього процесу в коледжі.

Соціальний супровід полягає у заходах, спрямованих на забезпечення соціалізації Здобувачів, зокрема їх соціально-побутової, соціально-культурної та соціально-трудової адаптації. Основною функцією цього блоку є подолання соціальної ізоляції Здобувачів, сприяння збереженню і підвищенню їх соціального статусу, залучення їх до всіх сфер суспільного життя. Соціальний супровід здійснюється в складі заступників директора з навчальної та виховної роботи.

Медико-реабілітаційний супровід полягає у комплексі заходів, спрямованих на підтримку, збереження та відновлення фізичного здоров'я здобувачів освіти. Його складовими є невідкладна медична допомога, консультативно-профілактична підтримка. 

Фізкультурно-спортивний супровід полягає у заохоченні здобувачів освіти до активних занять фізичною культурою та окремими видами спорту, участі у змаганнях різного рівня , має на меті зміцнення мотивації до здорового способу життя та передбачає поліпшення психофізичного стану здобувачів освіти і підвищення їх інтелектуальної працездатності. Супровід здійснюється викладачами відділення фізичного виховання і спорту.

Професійна адаптація полягає у забезпеченні здобувачів освіти додатковими можливостями в межах фахової підготовки через їхнє залучення до роботи у науковому товаристві студентів.