Нормативна документація

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО"

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі "Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського"

ЛІЦЕНЗІЯ МІНОСВІТИ І НАУКИ УКАЇНИ (ВИТЯГ з Єдиної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньоїдіяльності у сфері вищої освіти) та СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ 

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ та ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу

ПОЛОЖЕННЯ про освітньо-професійні програми у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про розроблення, затвердження, моніторинг, періодичний перегляд та оновлення освітньо-професійних програм у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про розроблення навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про Наглядову раду Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського"

ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського"

ПОЛОЖЕННЯ про методичну раду Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського"

ПОЛОЖЕННЯ про адміністративну раду Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про Гаранта освітньо-професійної програми у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

Положення про відділення Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про циклову комісію Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про проектні (робочі) групи та групи забезпечення у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про загальні збори трудового колективу у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про матеріальне стимулювання працівників Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про стейкхолдерів Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про дуальну форму здобуття фахової передвищої освіти к Коледжі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

ПОЛОЖЕННЯ про заочну форму навчання у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на академічну мобільність у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про практичну підготовку у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про систему оцінювання якості знань студентів в Коледжі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план студента у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про академічні свободи учасників освітнього процесу Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про силабус навчальної дисципліни Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

КОДЕКС академічної доброчесності здобувачів освіти (студентів) у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ВИКЛАДАЧА Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського"

ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти  у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про моніторинг і контроль якості освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про організацію атестації здобувачів фахової передвищої освіти у формі комплексного екзамену за фахом Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про Порядок перезарахування навчальних дисциплін (кредитів ECTS) та визначення академічної різниці у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про навчальні кабінети та лабораторії Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про віртуальне освітнє середовище Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання, здобутого шляхом неформальної та/або інформальної освіти здобувачів освіти Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про Приймальну комісію Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про апеляційну комісію Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про мотиваційний лист абітурієнта Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського"

ПОЛОЖЕННЯ про підготовчі курси Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про проведення індивідуальної усної співбесіди зі вступниками у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок заповнення місць державного замовлення у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про стипендіальну комісію Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського"

ПРАВИЛА призначення стипендій студентам ВСП "ФК КрНУ"

ПОЛОЖЕННЯ щодо врегулювання конфліктних ситуацій у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про протидію, попередження сексуальним домаганням та дискримінації у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про анкетування

ПОЛОЖЕННЯ про порядок застосування рейтингової системи оцінки діяльності педагогічних працівників коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку для здобувачів фахової передвищої освіти ВСП ФК КрНУ 

ПОЛОЖЕННЯ про класного керівника академічної групи Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про Порядок відрахування, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про профорієнтаційну роботу Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про комісію з профорієнтації та зв'язку з випускниками Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про організацію виховної роботи у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування у Відокремленому структурному підрозділі “Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського”

ПОЛОЖЕННЯ про Раду з виховання Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського"

ПОЛОЖЕННЯ про Раду гуртожитку та її склад Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського"

ПОЛОЖЕННЯ про студентські гуртки Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про бібліотеку у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про сайт Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про виборчу комісію з проведення конкурсного відбору на посаду директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про організаційний комітет з проведення конкурсного відбору на посаду директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання представників з числа інших штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок організації роботи громадських спостерігачів та акредитації представників засобів масової інформації під час проведення виборів директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

ПОЛОЖЕННЯ про порядок подання та розгляду скарг під час проведення конкурсного відбору на посаду директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»